О Клубу

Статут Алумни клуба

Област рада
Члан 1.

Алумни клуб Криминалистичко – полицијске академије (у даљем тексту: Алумни клуб) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време у области промовисања полицијске професије, унапређења полицијског образовања, повећања поверења јавности у полицију и унапређења стручности носилаца полицијских послова.

Оснивачи Алумни клуба су професори Криминалистичко – полицијске академије (у даљем тексту: КПА), представници организационих јединица МУП-а Р. Србије, чланови Организационог одбора за оснивање Алумни клуба и свршени студенти ВШУП, ПА и КПА.
Назив и седиште
Члан 2.

Назив Клуба на српском језику и ћириличном писму је: „Алумни клуб Криминалистичко-полицијске академије“. Скраћени назив је „Алумни клуб КПА.“ Назив удуржења на енглеском језику је „The Academy of Criminalistic and Police Studies Alumni Assotiation“. Скраћени назив је „Alumni АCPS“.

Удружење има седиште у Београду, Цара Душана 196, Земун.

Изглед и садржина печата
Члан 3.

Алумни клуб има печат округлог облика на којем је исписано: Алумни клуб КПA.
За употребу печата Алумни клуба одговорни су предсеник Управног одбора и Извршни секретар Канцеларије Клуба.

Мисија и циљеви Алумни клуба
Члан 4.

Мисија Алумни клуба је унапређење полицијске професије и степена функционалности образовања Криминалситичко – полицијске академије.

Своју мисију Алумни клуб остварује унапређењем сарадње између Криминалистичко – полицијске академије, Министарства унутрашњих послова и свршених студената ВШУП-а, ПА и КПА

Члан 5.

Алумни клуб Криминалистичко – полицијске академије се оснива у циљу:

 1. Промоције полицијске професије, Министарства унутрашњих послова и КПА.
 2. Подршке унапређењу полицијске професије.
 3. Праћења степена примењивости стечених знања на КПА и унапређења степена усаглашености радног са образовним профилом.
 4. Подршке у реализацији наставе (почасна предавања, реализација посебних облика наставе) и других форми рада КПА.
 5. Праћење каријерног напредовања свршених студената ВШУП, ПА и КПА у Министарству унутрашњих послова.
 6. Каријерног саветовање полицијских службеника.
 7. Остваривања друштвеног и каријерног умрежавања.
 8. Организације едукација на теме из надлежности Министарства унутрашњих послова у циљу унапређења степена ефикасности, каријерног развоја полицијских службеника и промоције полицијске професије.
 9. Истраживања фактора релевантних за развој и унапређење полицијске професије.
 10. Оснаживања протока идеја и информација између КПА и Министарства унутрашњих послова Републике Србије (формулисање предлога за унапређење рада полиције: стратегија, закона, подзаконских аката).
 11. Организације периодичних окупљања полицијских службеника који су завршили ВШУП, ПА и КПА.

Члан 6.

Алумни Клуб своје циљеве остварује:

 1. Организацијом трибина, округлих столова, конференција и почасних предавања.
 2. Организацијом посебних едукација на теме из надлежности Министарства унутрашњих послова.
 3. Повезивањем са универзитетима, факултетима, струковним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству у области криминалиситике, права, безбедности, унутрашњих послова и других сродних наука.
 4. Организацијом периодичних окупљања полицијских службеника који су завршили ВШУП, ПА и КПА и свих пријатеља Алумни клуба и полицијске професије.
 5. Издавањем монографија, приручника, практикума, часописа, брошура у циљу пружања стручне помоћи полицијским службеницима за решавање идентификованих практичних проблема.
ОРГАНИ КЛУБА
Члан 7.

Органи Алумни клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Етички одбор.

Председник Управног одбора је овлашћени заступник Алумни клуба. У одсуству председника Управног одбора, по његовом овлашћењу Алумни клуб може заступати заменик председника Управног одбора. Заменика председника Управног одбора на предлог председника већином гласова бирају чланови Управног одбора.

За извршавање одлука Управног одбора и обезбеђивање услова за рад свих органа Алумни клуба задужена је Канцеларија Клуба којом руководи Извршни секретар.

За вршење послова Алумни клуба у организационим јединицама Министарства (Дирекције полиције, Сектора) и другим државним органима формирају се Клубови организационих јединица.

Органи, чланови Алумни клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком, радњом проузрокује Алумни клубу, ако је та одлука донета или радња предузета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује. Чланови који су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у Записник нису одговорни за њене последице. Поступак за накнаду штете може се покренути самоиницијативно или на предлог председника Управног одбора, председника Надзорног одбора одлуком донетом већином чланова Надзорног одбора. Одлуку за покретање поступка за накнаду штете на предлог три члана може донети и Скупштина већином присутних чланова. Заступник у поступку накнаде штете је председник Надзорног одбора. Када је штета настала одлуком Надзорног одбора заступника својом одлуком одређује Скупштина на предлог председника Скупштине већином гласова присутних чланова. Поступак за накнаду штете уређује се Пословником о раду Надзорног одбора.

Скупштина
Члан 8.

Скупштина је највиши орган Алумни клуба.

Скупштину Алумни клуб чине сви чланови Клуба.

Чланови Алумни клуба делегирају своје представнике за радне седнице Скупштине.

Скупштином Алумни клуба руководи председник и три потпредседника.

Председник Скупштине се бира на предлог 20 чланова Скупштине јавним гласањем. У случају да постоје два или више предлога председник се бира све док један не добије већину присутних чланова Скупштине.

Потпредседници скупштине се бирају на предлог председника већином присутних чланова скупштине.

На предлог председника Скупштине већином присутних чланова Скупштине бира се секретар Скупштине.

Секретар Скупштине помаже председнику и потпредседницима Скупштине у припреми седница Скупштине, вођењу записника и реализацији других административно-правних послова из надлежности Скупштине.

Мандат чланова Скупштине, председника, потпредседника и секретара је три године.

Скупштина своју функцију обавља у складу са Статутом и Пословником о раду.

Члан 9.

Скупштина се састаје најмање једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, Надзорног одбора, Етичког одбора, најмање три Клуба организационих јединица и 20 чланова Скупштине. Предлог у писаном облику са образложењем разлога за одржавање Скупштине се подноси председнику Скупштине.

Седницу скупштине сазива председник Скупштине обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогом дневног реда, који се достављају члановима на имејл-адресу коју су доставили Клубу.

У одсуству председника седницу Скупштине може заказати и потпредседник који га замењује.

Седница Скупштине мора бити сазвана у року од 30 дана од дана достављања иницијативе председнику Скупштине.

Скупштина:

 1. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 2. усваја Етички Кодекс Алумни клуб;
 3. доноси Стратегију, план и програм рада, на предлог Управног одбора;
 4. усваја друге опште акте Алумни клуб;
 5. бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног и Етичког одбора;
 6. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног, Надзорног и Етичког одбора;
 7. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 8. одлучује о статусним променама и престанку рада Алумни клуб;
 9. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 10. одлучује о жалби на одлуку Етичког одбора о престанку чланства члана у Алумни клубу;
 11. на предлог Управног одбора додељује годишње награде Алумни клуба.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна трећина делегираних чланова за радне седнице Скупштине.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Клуба неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Управни одбор
Члан 10.

Управни одбор је руководећи орган Алумни клуба.

Управни одбор се састоји од 27 чланова (председника и 26 чланова). По једног члана Управног одбора именује Министар, унутрашњих послова и Декан КПА, један члан је представник Управа у седишту Дирекције а један Сектора у министарству и других државних органа, институција и установа.

Пет чланова су представници Полицијске управе Београд и подручних полицијских управа, тако што по један члан представља:

 1. ПУ Београд;
 2. ПУ Суботица, ПУ Сомбор; ПУ Нови Сад; ПУ Сремска Митровица; ПУ Кикинда; ПУ Зрењанин; ПУ Панчево;
 3. ПУ Шабац; ПУ Ваљево; ПУ Ужуце; ПУ Пријепоље; ПУ Нови Пазар;
 4. ПУ Крагујевац; ПУ Смедерево; ПУ Пожаревац; ПУ Јагодина; ПУ Крушевац; ПУ Чачак; ПУ Краљево
 5. ПУ Ниш; ПУ Пирот; ПУ Бор; ПУ Врање; ПУ Лесковац; ПУ Зајечар и ПУ Прокупље.

Представнике полицијских управа и других организационих јединица предлаже председник Управног одбора.

Упрвним одбором руководи председник Управног одбора а у његовом одсуству заменик.

Мандат чланова Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на исту функцију само још једном.

Члан 11.

Организација, начин рада и одлучивања Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора.

Управни одбор у складу са Статутом и Пословником о раду:

 1. руководи радом Алумни клуба између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања мисије и циљева Алумни клуба;
 2. организује редовно обављање делатности Алумни клуба;
 3. доноси финансијске одлуке;
 4. формира и усмерава рад Канцеларије Алумни клуба, одређује делокруг и начин рада;
 5. именује и разрешава Извршног секретара Канцеларије Алумни клуба, те одређује његова овлашћења, делокруг и начин рада;
 6. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет Клубова организационих јединица;
 7. предлаже Скупштини опште акте којима се ближе уређује начин рада Алумни клуба (Правилник о додели годишњих и посебних признања и друге правилнике од значаја за функционисање Клуба);
 8. формира радна тела – стручне и радне групе ради припреме одлука, предузимања активности чији је циљ остваривање мисије и циљева Алумни клуба ;
 9. промовише заједничке циљеве и вредности, доприноси изградњи угледа Алумни клуба;
 10. даје стратешке смернице за даљи развој Алумни клуба и усмерава рад Канцеларије и Кординатора (Клубова организационих јединица);
 11. одржава редовни дијалог са члановима;
 12. активно гради и развија мрежу партнера и чланова Алумни клуб;
 13. заступа заједничке интересе чланова у јавности, пред државним органима и представницима међународне заједнице, представља активности, пројекте и резултате Алумни клуба;
 14. пружа подршку у грађењу капацитета Алумни клуб и обезбеђивању средстава и подршке за деловање организације;
 15. одлучује о именовању почасног члана Алумни клуба;
 16. одлучује о иницирању покретања поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима;
 17. одлучује о другим питањима за која нису, Законом о удружењима или овим Статутом, овлашћени други органи Алумни клуба;

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

У изузетним случајевима, Управни одбор је овлашћен да донесе одлуку из надлежности Скупштине клуба, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање или спречава наступање штетних последица по Алумни клуб.

Управни одбор одлуку из претходног става доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова Управног одбора. Оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова и прописане надлежности органа Алумни клуба.

Члан 12.

Председника Управног одбора бира Скупштина на предлог 30 чланова тајним гласањем.

Председник Управног одбора је по функцији и Председник Алумни клуба КПУ.

Председник заступа Алумни клуб према трећим лицима, у правном промету има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник Алумни клуба сваке године подноси редовни годишњи извештај Скупштини и Надзорном одбору Алумни клуба и јавно га објављује на веб страници Алумни клуба. Председник Алумни клуба је одговоран за контролу веродостојности раучуноводствених исправа и достављање финансијских извештаја Агенцији у складу са Законом о рачуноводству. За вођење пословних књига посебним уговором може се ангажовати треће лице.

Управни одбор на предлог председника бира заменика председника Управног одбора.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа и потписује сва финансијска и новчана документа у име Алумни клуба.
Мандат председника и заменика председника Управног одбора траје три године.

Члан 13.

Рад Управног одбора се одвија на седницама.

Седнице Управног одбора могу бити организоване и електронским путем.

Управним одбором председава председник Управног одбора, у његовом одсуству заменик председника.

Одлуке Управног одбора могу да буду донете изјашњавањем чланова по поднетим предлозима и писаним путем или изјашњавањем на електронским седницама.

У случају из става 3. овог члана председник Управног одбора сачињава записник у коме констатује како и на који начин су гласали чланови Управног одбора.

Члану Управног одбора може престати мандат и пре истека времена на који је биран, уколико поднесе оставку или буде разрешен.

У случају престанка мандата из овог става, Управни одбор мора у року од 30 дана поднети предлог Скупштини за избор новог члана.

Скупштина у року од 60 дана на редовној или ванредној седници мора изабрати новог члана Управног одбора.

Мандат новог члана траје до истека мандата на који је биран члан Управног одбора коме је мандат престао пре истека времена.

Канцеларија Алумни клуба
Члан 15.

Управни одбор за непосредну реализацију одлука Алумни клуба и стварање несметаних услова за рад може образовати Канцеларију Алумни клуба. Канцеларија је извршно тело Алумни клуба.

Руководилац Канцеларије је Извршни секретар. Управни одбор именује и разрешава Извршног секретара.

Управни одбор одлучује о броју чланова Канцеларије и питањима овлашћења, делокруга и начина рада, што детаљније предвиђа Пословником.

Управни одбор доноси Пословник о раду Канцеларије Алумни клуба.

Извршни секретар, Канцеларија за обављање послова Алумни клуба одговорни су Управном одбору и председнику Алумни клуба.

Надзорни одбор
Члан 16.

Надзорни одбор је контролни орган Алумни клуба.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Алумни клуба и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Скупштину.

Надзорни одбор има 15 чланова (председника и 14 чланова) које бира Скупштина. У свом одсуству председник своја овлашћења може пренети на једног од чланова Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора се бира на предлог 20 чланова Скупштине већином присутних чланова. Чланови Надзорног одбора се бирају на предлог председника Надзорног одбора већином присутних чланова Скупштине.

Мандат чланова Надзорног одбора траје три године и могу бити поново бирани још једном.

Надзорни одбор одлучује на седницама, које могу бити организоване и електронским путем.

Начин рада и одлучивања Надзорног одбора Алумни клуба детаљније се уређује његовим Пословником о раду, у складу са овим Статутом.

Надзорни одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине.

Етички одбор
Члан 17.

Етички одбор израђује предлог Етичког кодекса Алумни клуба и стара се о његовом поштовању.

Етички одбор има 15 чланова (председника и 14 чланова) које бира Скупштина.

Председник Етичког одбора се бира на предлог 20 чланова Скупштине већином присутних чланова. Чланови Етичког одбора се бирају на предлог председника Етичког одбора већином присутних чланова Скупштине.

Мандат чланова Етичког одбора траје три године и могу бити поново бирани још једном.

Етички одбор одлучује у првом степену о предлогу за престанак члана Алумни клуба већином гласова. Пре доношења одлуке Етички одбор је дужан да затражи изјашњење од члана Алумни клуба о чињеницама због којих се тражи његово искључење.

Етички одбор одлучује на седницама, које могу бити организоване и електронским путем.

Начин рада и одлучивања Етичког одбора Алумни клуб детаљније се уређује његовим Пословником о раду, у складу са овим Статутом.

Етички одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине.

Алумни клуб организационе јединице
Члан 18.

За обављање послова Алумни клуба у организационим јединицама Министарства, другим државним органима и институцијама у којима ради десет и више свршених студената основних студија ВШУП-а, ПА и КПА може се формирати Алумни клуб организационе јединице.

Клубови организационих јединица остварују мисију, циљеве и задатке Алумни клуба на подручју на којем су основани.

Организацију рада и комуникацију са Скупштином, Управним одбором, Надзорним одбором и Етичким одбором врши Координатор изабран на предлог најмање три члана већином чланова Клуба организационе јединице.

Координатори Клуба непосредно сарађују са органима Алумни клуба и у сарадњи са осталим члановима спроводе одлуке органа Алумни клуба.

Координатор на основу испуњености услова врши упис нових чланова у Алумни клуб.

У случају повреде Етичког кодекса Алумни клуба, на основу гласова већине чланова Клуба организационе јединице којој припадају подноси предлог Етичком одбору за престанак члана Алумни клуба.

Координатор и чланови Клуба организационих јединица, који су добили већину гласова свог Клуба учествују у раду Скупштине Алумни клуба. Број чланова Клуба организационе јединице који учествује у раду Скупштине се одређује тако да десет чланова Клуб представља један члан. Клуб који нема десет чланова, односно који има пет чланова више у односу на број потребан за делегирање новог члана, делегираће свог представника, односно још једног члана за радме седнице Скупштине.

Делокруг рада, овлашћења и начин рада Координатора дефинише Управни одбор Пословником о раду.

Остваривање јавности рада
Члан 19.

Рад Алумни клуба је јаван.

Управни одбор и Клубови организационих јединица се старају о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Алумни клуба, непосредно или стављањем обавештења на сајт Алумни клуба, путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

Годишњи извештаји о активностима Алумни клуба подносе се члановима на седници Скупштине.

Члан 20.

Ради остварења својих циљева Алумни клуб успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Алумни клуб може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Услови и начин учлањивања
Члан 21.

Члан Алумни клуба може бити свршени студент основних студија ВШУП, ПА и КПА.

Пријаву за чланство у писаној форми кандидат подноси Координатору Клуба у организационој јединици у којој ради или Канцеларији Алумни клуба у седишту.

Одлуку о пријему у чланство доносе чланови Клуба организационе јединице, односно Канцеларија Алумни клуба којој је пријава поднета и о томе без одлагања обавештавају подносиоца пријаве.

Права, обавезе и одговорности члана Алумни клуб
Члан 22.

Члан Алумни клуба има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Алумни клуба;
 2. непосредно или посредством представника учествује у раду Скупштине и других органа Алумни клуба;
 3. бира и буде биран у органе Алумни клуба;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Алумни клуба.

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању мисије и циљева Алумни клуба;
 2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Алумни клуба;
 3. плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Управни одбор или други орган Алумни клуба.
Почасни члан Алумни клуба
Члан 23.

За почасног члана Алумни клуба може да буде именован држављанин Републике Србије или страни држављанин који је дао изузетан допринос раду Алумни клуба, КПА и МУП-а Републике Србије или промовисању и унапређењу полицијске професије у Републици Србији.

Одлуку о именовању почасног члана доноси Управни одбор, на предлог Председника

Клуба.

Престанак чланства
Члан 24.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство Клуба може престати због непоштовања одредаба Етичког кодекса којима се нарушава углед полицијске професије и Алумни клуба.

Одлуку о престанку чланства доноси Етички одбор, на образложени предлог Управног одбора или чланова Клуба организационе јединице.

Члан се може изјаснити о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Алумни клубу.

Управни одбор или чланови Клуба организационе јединице подносе Етичком одбору образложени предлог за доношење одлуке о престанку чланства члана у Алумни клубу, на иницијативу председника Управног одбора или Координатора Клуба организационе јединице, на основу одлуке већине чланова.

У предлогу за покретање поступка за престанак чланства мора бити наведено у чему се састоји поступање члана Алумни клуба које је противно одредбама Етичког кодекса којим се наноси штета угледу полицијске професије и Алумни клуба.

Етички одбор по добијању предлога за престанак чланства, о томе у року од седам дана обавештава члана против којег је предлог поднет и оставља му рок од 15 дана од дана обавештавања, да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Алумни клубу.

Одлуку о престанку чланства члана у Алумни клубу доноси Етички одбор, уколико утврди да је предлог основан, у противном доноси одлуку којом се предлог одбија.

Против одлуке Етичког одбора о престанку чланства може се изјавити жалба Скупштини Алумни клуба у року од осам дана од дана када му је одлука саопштена писаним путем или путем средстава електронске комуникације.

Одлуку о жалби доноси Скупштина, на првој наредној седници редовног или ванредног заседања. Одлучујући по жалби Скупштина може потврдити одлуку Етичког одбора, од ког момента члану престаје чланство у Алумни клубу, или ставити ван снаге одлуку Етичког одбора о престанку чланства.

Члан Алумни клуба коме престане чланство нема право на повраћај чланарине.

Финансирање рада Алумни клуба
Члан 25.

Алумни клуб може прибављати средства потребна за обављање својих активности и редован рад из чланарина, домаћих и међународних фондова и средстава других организација које се баве финансирањем пројеката, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу, роби или услугама), финансијских субвенција, као и на друге начине у складу са овим Статутом и другим општим актима Криминалистичко-полицијске академије, Алумни клуба и законом.

Алумни клуб може прибављати средства од котизације за семинаре и друге облике образовања, реализацијом пројеката и на друге начине који су у складу са циљевима Алумни клуба и интересима чланства.

Прибављена средства из ставова 1. и 2. овог члана, користи се искључиво за остваривање циљева удружења.

Престанак Алумни клуба
Члан 26.

Алумни клуб престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Алумни клуба у случају престанка удружења
Члан 27.

У случају престанка рада, имовина Алумни клуба пренеће се у власништво Криминалистичко–полицијске академије и Министарства унутрашњих послова.

Члан 28.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 29.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Алумни клуба.

О АЛУМНИ клубу

Професија на првом месту, изградња и заштита полицијског интегритета.

Мисија Алумни клуба је унапређење полицијске професије и степена функционалности образовања КПА.
© 2024. Алумни клуб КПА. Сва права задржана.

КОНТАКТ подаци

+381 11 3161-444       alumni@kpa.edu.rs

Search